Antalisawards | Regulament 2020
16186
page-template-default,page,page-id-16186,qode-quick-links-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Regulament

Organizatorul concursului “ CLAR pentru TIPAR, Antalis Awards 2020 ” în România este S.C. ANTALIS S.A., cu sediul în str. Matei Basarab nr. 20A, sector 3, Bucureşti, având număr de ordine în Registrul  Comerţului J40/4358/1998, CUI 10519723, reprezentată prin d-na Mincu Lorett în calitate de Administrator.

Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa publicul.

SECŢIUNEA 1. TERMENI ŞI CONDIŢII

Articolul 1. Organizatorul concursului

1.1 Societatea Antalis S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, str. Matei Basarab nr. 20A, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/4358/1998 având cod unic de identificare 10519723, denumită în continuare “Organizatorul”, organizează în perioada 15 iulie  2020 – 30 septembrie 2020 concursul intitulat “CLAR pentru TIPAR, ANTALIS AWARDS 2020”

1.2 Organizatorul îți rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în Acte Adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul www.antalisawards.ro

1.3 Prezentul concept și format al concursului reprezîntă obiect al dreptului de autor al Organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privînd drepturile de autor și drepturile conexe.

1.4. Organizatorul este operator de date cu caracter personal.

1.5. Conform cerinţelor Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) Organizatorul are obligația de a administra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanții la competitive. Furnizarea următoarelor date este necesară în scopul desfășurării concursului și pentru a procesa înregistrarea participanților (nume, prenume, denumire, CNP, CUI, date C.I., adresă, sediu, nr. telefon, adresă e-mail).

1.6. Furnizarea acestor date reprezintă o cerință necesară pentru desfășurarea concursului.

1.7. Datele personale ale Participanților vor fi stocate pană la momentul încheierii concursului.

Articolul 2.  Organizarea si mecanismul concursului

2.1. Concursul intitulat “CLAR pentru TIPAR, Antalis Awards 2020” se desfășoară în perioada 15 iulie – 30 septembrie  prin intermediul website-ului www.antalisawards.ro.

2.2. Termenul limită pentru înscrierea la concurs este 15.09.2020 ora 16.00. Înscrierile transmise cu depășirea termenului limită nu pot participa la concurs și nu vor fi luate în considerare.

2.3. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie:

format pdf propunerile de proiect

2.3.2 Să inregistreze proiectul pe site-ul competitiei www.antalisawards.ro până la data de 15 septembrie 2020, iar pe adresa str. Matei Basarab 20 A, sector 3, Bucuresti – Antalis S.A. să trimită un exemplar al cărții până la data de 17 septembrie 2020.  Vor fi luate în considerare propunerile de proiect care respectă cerintele de mai jos

 • Criterii tehnice și de conținut
  1. formatul electronic al fișierului – PDF, maxim 10 MB
  2. maxim 250 de pagini
  3. minim 30% din conținutul operei să reprezinte conținut ilustrat/fotografie

2.4. Toate proiectele vor fi publicate pe site-ul antalisawards.ro si pe pagina de facebook a Antalis SA , in termen de 72 ore de la data primirii.

2.5. Juriul se va reuni prin intermediul unei conferinte web cel mai târziu la 15 octombrie 2020 pentru a analiza proiectele depuse.

2.6 Castigatorii vor fi anuntati in cadrul festivitatii de premiere la o  data  care va fi comunicata ulterior inceperii concursului, fiecarui participant, prin intermediul mailului de inregistrare.

Articolul 3. Participantii la concurs. Conditii de participare.

3.1 La concursul intitulat “CLAR pentru TIPAR, Antalis Awards 2020” pot participa  persoanele fizice și juridice (denumit în continuare “Participant”) cu domiciliul în România care au vârsta minimă de 16 ani la data înscrierii.

3.2. Concursul se desfășoară pe teritoriul României.

3.3. Pot participa la concurs doar acei candidați care prezintă proiectul de participare în conformitate cu regulile stabilite în Regulament.

3.4 Competiția se adresează artiștilor, designerilor grafici, graficienilor, designerilor, editurilor și tipografiilor

3.5. Sunt eligibile doar acele lucrări care nu au fost făcute publice  sub nicio formă și în niciun loc, inclusiv televiziune, presă, internet sau galerii. De asemenea, sunt eligibile doar acele proiecte care nu au fost depuse într-o altă competiție  sau prezentate la alte evenimente, spectacol.

3.6. Participarea la concurs este gratuită și voluntară.

3.7.Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, neconditionată și fără rezerve a prezentului Regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de către participanți.

3.8. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dîntre participanti) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplînirea vreunei formalități înaintea participanților.

3.9 Participarea la concursul “CLAR pentru TIPAR, Antalis Awards 2020” implică acceptarea neconditionată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia și câștigătorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către Organizator fără niciun fel de pretenții din partea participanților și câștigătorilor.

3.10. Nu pot participa la concurs angajații și colaboratorii cu contract ai Organizatorului, rudele angajaților Organizatorului până la gradul 3, precum și angajații și rudele acestora până la gradul 3 aparținând terțelor societăți sau fundații implicate în promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat CLAR pentru TIPAR, Antalis Awards 2020”

Articolul 4  Juriul și evaluarea operelor înscrise

4.1Pentru o bună organizare și desfășurare a concursului și, în special, pentru a evalua  corectitudinea în numele organizatorului,

Juriul este format din

 4.2. Lucrările de concurs vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

  • Minim 30% conținut ilustrat/fotografie
  • Inovație și ingeniozitate;
  • Estetica proiectului.
  • Evaluarea juriului reprezintă 70% din punctajul final, 30% este reprezentat de numărul total de “likeuri” pe pagia de social media a competiției

4.3. Voturile sunt înregistrate de la 16 septembrie 2020, ora 10,00 până la 30 septembrie 2020 ora 23,59.

4.3. Proiectele câștigătoare vor fi selectate în cadrul unei  conferinte web a tutoror membrilor Juriului în urma unei analize a fiecărui proiect.

Articolul 5. Valoarea premiilor dîn concurs

5.1 Premiile puse în joc sunt:

– Premiul I – hârtie Claro Bulk în valoare de 2.000 de euro, dar nu mai mult de 15.000 de coli Claro Bulk 80 de grame

– Premiul de popularitate – hârtie Claro Bulk în valoare de 500 de euro, dar nu mai mult de 3.500 de coli Claro Bulk 80 grame

5.2 Valoarea totală a premiilor acordate de către Organizator este de 2.500 de Euro.

Articolul 6. Obiectul concursului

Obiective și reguli ale concursului

5.1. Scopul principal al proiectului este reprezentat de selecția celor mai bune proiecte din cele înscrise în concurs și tipărirea pe hârtia Claro Bulk oferită ca premiu de organizator .

5.2. Organizatorul nu este responsabil pentru evenimente și activități asupra cărora acesta nu deține controlul (întârzieri în exploaterea rețelelor de internet etc)

5.3. Participantul își asumă responsabilitatea deplină și exclusivă pentru cererile adresate Organizatorului/coordonatorului Concursului în legătură cu orice reclamație ce vizează proiectul participant.

5.4. Participantul este deplin răspunzător cu privire la originalitatea proiectului înscris în concurs, acesta suportând orice cost de soluționare a diferendelor născute între participanți și terțe părți cu privire la încălcarea drepturilor terților asupra proiectelor înscrise și a oricăror drepturi în legătură cu aplicarea Concursului.

5.5. Participatul răspunde în mod exclusiv pentru orice prejudiciu la care terțele părți au dreptul ca urmare a unei hotărâri judecătorești, arbitrale, tranzacție, mediere, inclusiv dobânzi, penalități și orice alte costuri sau despăgubiri, inclusiv cheltuieli de judecată, arbitraj sau decontare. În cazul în care oricare din sumele reprezentând prejudiciu au fost achitate de către Organizator/coordonator, acesta păstrează dreptul de regres împotriva participantului responsabil de cauzarea prejudiciului.

5.6. Proiectele participante trebuie prezentate în concurs în format electronic, în conformitate cu specificațiile și regulile indicate în Regulament.

5.7. Fiecare Participant poate depune un număr nelimitat de proiecte pentru a participa la concurs.

5.8. Cărțile depuse nu vor fi returnate Participanților.

5.9. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs Participantul ale cărui acțiuni sunt contrare legii, ordinii publice și bunelor moravuri respectiv proiectele participante care prezintă următoarele caracteristici:

  • Au un conținut vulgar, ofensiv sau asimilat acestora;
  • Încalcă normele legale și de conduită social;
  • Încalcă drepturile unor terțe părți cu privire la dreptul de autor, dreptul la imagine sau orce alte drepturi personale ale terților;
  • Sunt contrare prevederilor prezentului Regulament.

5.10 Câștigătorul va utiliza premiul în scopul în care a fost oferit, acela de a tipări proiectul câștigător pe întreaga cantitate de hârtie Claro Bulk oferită. Câștigătorul va menționa pe proiect brandul hârtiei, gramajul așa cum va specifica organizatorul concursului.

Articolul 6. Taxe si impozite. Acordarea premiilor

6.1.Câștigătorii premiilor vor fi contactați de către un reprezentant  ANTALIS S.A., în termen de maxim 20 de  zile lucratoare de la data câștigării concursului, pentru a primi toate detaliile necesare validării premiilor.

6.2. Premiile acodate în cadrul prezentului concurs întitulat “Clar pentru Tipar, Antalis Awards 2020” sunt purtătoare de impozite și taxe în conditiile stabilite de Codul fiscal al Romaniei sau în condițiile stabilite în Convențiile pentru evitarea dublei impuneri semnate între România și terțe state, în cazul câștigătorilor cetațeni beneficiari ai unei duble cetațenii, dintre care una este cetățenia română.

6.3. Organizatorul concursului întitulat “Clar pentru Tipar, Antalis Awards 2020” este obligat să retină la sursă și să vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al României și Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri mentionate la art. 6.2.

6.4. Organizatorul este obligat să comunice în scris, fiecărui câștigator al concursului,dacă este cazul, odată cu înmanarea premiului, în mod explicit calculul impozitarii la care a fost supus premiul acordat, documentul de calcul fiind înmanat personal sau prin scrisoare recomandată câștigătorului.

6.5. În cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obținute de către câștigătorii concursului intitulat “Clar pentru Tipar, Antalis Awards 2020”, calculul și reținerea la sursă a acestora de către organizator urmează regimul procedural prevăzut de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală ale României.

6.6. Câștigătorii premiilor vor semna în original un Proces Verbal de intrare în posesia premiului și vor completa CNP, precum si un numar de telefon în scopul declararii de către Organizator a premiului acordat în Declaratia 205 care se depune în anul urmator desfasurarii concursului.

 Articolul 7 Dreptul de contestatie

7.1 Participanții înregistrați la concursul întitulat “Clar pentru Tipar, Antalis Awards 2020” pot exercita un drept de contestație referitor la desemnarea câștigătorului, în termen de 24 ore, după desemnarea câștigătorului, prin înregistrarea contestației la adresa de mail pusă la dispoziție de către Organizator pentru concurs, respectiv contact@antalisawards.ro  împreună cu datele de contact (adresa, nume și prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).

7.2 Contestatia înregistrata în termenul prevazut la art. 7.1, se judecă de către o comisie desemnată de către Organizator, în termen de maximum 72 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind publicat pe pagina web www.antalisawards.ro,  precum și transmis prin e-mail.

7.3.În cazul în care rezultatul deliberarii este de natură să ducă la nevalidarea unui câștigător și să confere premiul altuia, acesta va fi contactat în urma deliberării.

7.4 În cazul admiterii contestației, se invalidează câștigătorul și se continua concursul, din punctul în care acesta a fost întrerupt ca urmare a desemnarii câștigătorului invalidat.

7.5. În cazul în care petentul nu este multumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare a contestației, acesta are posibilitatea să se adreseze instantelor judecătorești competente din România, respectiv de la sediul ANTALIS S.A.

 

Articolul 8 Dispoziții finale

8.1 Organizatorul poate întrerupe derularea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acestuia,în urmatoarele situatii:

  • Organizatorul a fost sancționat pentru desfășurarea concursului sau i s-a interzis continuarea acestuia.
  • Există indicii că desfășurarea concursului este sabotată.
  • Intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de către Organizator sau care stabileste sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului sau deținătorii postului de radio care difuzeaza concursul.
  • În caz de forta majora dovedita cu înscrisuri emise de către autoritățile competente teritorial pentru sediul social al Organizatorului.

8.3 Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau defînitivă. Orice întrerupere a concursului va fi anunțată de Organizator, împreuna cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru concurs.

8.4. Regulamentul de participare poate fi modificat de către Organizator pe parcursul derularii concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, în termen de maximum 24 ore de la producerea acestora, efectuata în aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul Regulament.

8.5. Publicitatea prezentului Regulament se realizează pe pagina de internet www.antalis.ro , www.antalisawards.ro și prin punerea sa la dispozitia oricărei personae interesate la sediul Organizatorului

8.6. Prin înscrierea la concursul “Clar pentru Tipar, Antalis Awards 2020”, participantii iși dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre în baza de date a Organizatorului. Acesta garantează confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor înscrisi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care în conformitate cu prevederile Regumanetul General pentru protecția datelor (GDPR)  are urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de ștergere, dreptul la restricționare a procesării, dreptul la portabilitatea datelor.

8.7. Participantii înscrisi la concurs au dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune în orice moment, cu excepția cazului în care există dispozitii legale contrare.

8.8 Proiectul câștigător

Participanții înscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului ștergerea sau actualizarea datelor personale.

Organizator

ANTALIS S.A.